18 października 2022

LXII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 26 października 2022 r. o godz. 11.00 w Szkole w Leoncinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LX -zwyczajnej i LXI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leoncin za I półrocze 2022r., informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
6. Odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli – Kontrola kompleksowa dot: Szkoła Podstawowa w Leoncinie.
7. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Leoncina.
11. Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Górkach.
12. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Wilków Polski.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Leoncin, a Gminą Czosnów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
14. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej.
15. Uchwała w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, a także nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
16. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Sprawy organizacyjne i bieżące.
20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz