21 listopada 2022

LXVI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXVI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w Szkole w Leoncinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołów z LXII-zwyczajnej, LXIII- nadzwyczajnej, LXIV-nadzwyczajnej i LXV-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji działań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
6. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022rok
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2028.
9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
11. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Michałowa w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat
14. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok
15. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Sprawy organizacyjne i bieżące.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz