22 grudnia 2022

LXVII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXVII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w Szkole w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXVI-zwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022rok
8. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2023. Odczytanie opinii : Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2029.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023rok.
12. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2023 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin
13. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
14. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2023 -2027
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata.
16. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leoncin
17. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Leoncin
18. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
19. Interpelacje i zapytania. Odpowiedź na Interpelację
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Sprawy organizacyjne i bieżące.
22. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz