8 lutego 2023

LXX– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXX– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 15 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXVII-zwyczajnej, LXVIII- nadzwyczajnej, LXIX-nadzwyczajnej, sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2022.
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023rok
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2029.
9. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Górki.
11. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚiGW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”
12. Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” oraz nadania tej jednostce nowego statutu.
13. Uchwała w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w Leoncinie.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa
15. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2023 -2027.
16. Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów
17. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy osobom objętym wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
18. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023.
19. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
20. Interpelacje i zapytania.
21. Wolne głosy i wnioski.
22. Sprawy organizacyjne i bieżące. Plan Pracy Rady na rok 2023.
23. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz