20 marca 2023

LXXI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 29 marca 2023 r. o godz. 9.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie..

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXX -zwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego na terenie gminy Leoncin w 2022 roku.
5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2022.
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
8. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2023.
9. Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok
11. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2029.
12. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leoncin.
13. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Leoncin.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w Starych Gniewniewicach.
16. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
17. Interpelacje i zapytania.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Sprawy organizacyjne i bieżące.
20. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz