4 lipca 2023

LXXVI – nadzwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXVI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 05 lipca 2023 r. godz. 9.00 w Urzędzie Gminy pok. Nr 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
5. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Leoncin.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz