2 listopada 2023

LXXXI – nadzwyczajna sesja Rady Gminy

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXXI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin w dniu 6 listopada 2023 r. godz. 9.00 w Urzędzie Gminy pok. Nr 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Leoncin, a Gminą Czosnów w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
6. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr LXXIX/403/23 Rady Gminy Leoncin z dnia 11 października 2023 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Leoncin
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz