17 listopada 2023

LXXXII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXXII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołów z LXXIX-zwyczajnej, LXXX- nadzwyczajnej, LXXXI-nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji działań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
7. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krubiczew, gmina Leoncin.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wilków Polski, gmina Leoncin
10. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Leoncin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
11. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Leoncin.
12. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023rok.
13. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
15. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
16. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
17. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Michałów.
19. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2023 roku.
20. Informacja Radnego Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Sprawy organizacyjne i bieżące – Oświadczenia majątkowe
24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz