12 grudnia 2023

LXXXIII – zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXXXIII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2023 r. o godz. 9.00 w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z LXXXII-zwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
6. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2023.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023rok.
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
9. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2024. Odczytanie opinii: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, Opinia Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego
10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
12. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2024 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin
13. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
14. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok w Gminie Leoncin.
15. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
16. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
17. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Leoncin w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
18. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
19. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Stare Grochale w gminie Leoncin.
20. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
21. Interpelacje i zapytania.
22. Wolne głosy i wnioski.
23. Sprawy organizacyjne i bieżące.
24. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz