8 lutego 2023

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 14 lutego 2023 roku o godz. 11.30 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady LXX– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023rok
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2029.
5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata.
6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Górki
7. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚiGW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
8. Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dom Dziennego Pobytu „Senior – WIGOR” oraz nadania tej jednostce nowego statutu.
9. Uchwała w sprawie likwidacji ośrodka wsparcia Klubu „Senior+” w Leoncinie.
10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2023 -2027
12. Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów.
13. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy osobom objętym wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
14. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023.

II. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Wiesława Roszczyk

Dodaj komentarz