20 listopada 2023

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 28 listopada 2023 roku o godz. 9.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I Opiniowanie materiałów pod obrady – zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku.
3. Uchwała budżetowa na rok 2024 r. Zarządzenie 141-opinia
4. Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej 2024-2035 r. Zarządzenie 142-opinia
5. Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Leoncin na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
6. Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych Gminy Leoncin.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023rok
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
9. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
10. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
11. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
13. Uchwała w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w obrębie Michałów.
14. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2023 roku.
II. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Wiesława Roszczyk

Dodaj komentarz