12 grudnia 2023

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 14 grudnia 2023 roku o godz. 10.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady LXXXIII– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2023rok
4. Uchwała Uchwalenie budżetu gminy na rok 2024
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2024-2035.
6. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023rok.
8. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2024 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin
9. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
10. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok w Gminie Leoncin.
11. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
12. Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
13. Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Leoncin w zakresie dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

II. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Wiesława Roszczyk

Dodaj komentarz