17 września 2020

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 21 września 2020 roku o godz. 1230 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I Opiniowanie materiałów pod obrady XXVII– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leoncin za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
2. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020rok
3. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Grochale, gmina Leoncin
5. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowa Mała Wieś, gmina Leoncin.
6. Uchwała w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin
7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów Gmina Leoncin
8. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Grochale w gminie Leoncin.
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/173/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Leoncinie.

II. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Wiesława Roszczyk

Dodaj komentarz