6 czerwca 2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 7 czerwca 2022 roku o godz. 14.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady LVI– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:

1. Raport o stanie gminy.
2. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021.
4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021 rok.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok.
6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
7. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Leoncin położonej w obrębie Nowe Polesie.
8. Uchwałą w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa.
9. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
10. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

II. Sprawy organizacyjne i bieżące.
Przewodnicząca Komisji
Wiesława Roszczyk

Dodaj komentarz