20 grudnia 2022

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów oraz Publicznej do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia, Promocji Gminy i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 21 grudnia 2022 roku o godz. 9.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady LXVII– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:

1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2022
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022rok
5. Uchwała Uchwalenie budżetu gminy na rok 2023
6. Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2029.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
8. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023rok.
9. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2023 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin
10. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
11. Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leoncin na lata 2023 -2027
12. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata
13. Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Leoncin
14. Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy Leoncin

II. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Wiesława Roszczyk

Dodaj komentarz