26 kwietnia 2023

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 08 maja 2023 r. o godz. 8.30 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

1.Analiza dokumentów w ramach procedury absolutoryjnej.
– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2022,
– sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu Gminy Leoncin),
– informację o stanie mienia Gminy Leoncin.
– uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok,
2. Przedstawienie opinii dotyczącej wykonanie budżet oraz wniosku w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Kalisz

Dodaj komentarz