6 maja 2021

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, które odbędzie się w dniu 07 maja 2021 r. o godz. 12.00 w sali Nr 15  Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

  1. Analiza dokumentów w ramach procedury absolutoryjnej.

– sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2020,

– sprawozdanie finansowe (bilans z wykonania budżetu Gminy Leoncin),

– informację o stanie mienia Gminy Leoncin.

– uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu za  2020 rok,

  1. Przedstawienie opinii dotyczącej wykonanie budżet oraz wniosku w sprawie absolutorium.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Kalisz

Dodaj komentarz