19 czerwca 2024

Posiedzenie Komisji Technicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 1000 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady IV– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:

1. Raport o stanie gminy.
2. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2023.
4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2023 rok.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2024 rok.
6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2023-2035.
7. Uchwała w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników.
8. Uchwał w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Leoncin.
9. Uchwała w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Leoncin.
10. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leoncin
11. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
II. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przewodniczący Komisji
Marek Dominiak

Dodaj komentarz