21 listopada 2022

Posiedzenie Komisji Technicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2022r. o godz. 9.00 w sali Nr 15 z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady – zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała budżetowa na rok 2023 r. Zarządzenie 106
4. Uchwała Wieloletniej Prognozy Finansowej 2023-2029 r. Zarządzenie 107
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022rok
6. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2028.
7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Uchwała w sprawie opłaty targowej.
10. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Michałowa w drodze bezprzetargowej, na okres powyżej 3 lat
12. Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok

II. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przewodniczący Komisji
Marek Dominiak

Dodaj komentarz