8 czerwca 2020

Posiedzenie Komisji Technicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Technicznej ds. Zagospodarowania Przestrzennego, Infrastruktury i Rolnictwa, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 w sali Nr 15 Urzędu Gminy z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady XXIV– zwyczajnej sesji Rady Gminy, w tym projekty uchwał w sprawie:

1. Raport o stanie gminy.
2. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
3. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
4. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2018 rok.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2019rok.
6. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2019-2029.
7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławowo Gmina Leoncin.
8. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Grochale, gmina Leoncin.
9. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leoncin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku
10. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia Klub Senior+ w Leoncinie.
11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2020 r. na Uchwałę Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin, której załącznikiem jest „Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Leoncin oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

II. Sprawy organizacyjne i bieżące.

Przewodniczący Komisji
Marek Dominiak

Dodaj komentarz