23 grudnia 2021

Posiedzenie wspólne Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 29 grudnia 2021 r. godz. 9.00 w GOK-u z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- XLVII zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021
4. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021rok.
5. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 rok.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
8. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin
9. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
10. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz