2 czerwca 2023

Raport o stanie gminy

Komunikat Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin dot. przedstawienia przez

Wójta Gminy Leoncin raportu o stanie gminy i zgłaszania się mieszkańców

Do udziału w debacie nad raportem.

Na sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r., o godz. 9:00 w Świetlicy Wiejskiej ul. I.B. Singera, 05-155 Leoncin, Wójt Gminy Leoncin przedstawi raport o stanie gminy, który obejmować będzie podsumowanie jego działalności w roku 2022 r.

Rada Gminy rozpatrzy raport o stanie gminy na której podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalne 15 mieszkańców Gminy Leoncin. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, rada gminy przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Leoncin pisemne zgłoszenie zawierające co najmniej: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis, poparte podpisami co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy – a więc do dnia 20 czerwca 2023 r. Mieszkańcy będą dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady gminy zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców Gminy Leoncin do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą od dnia 13 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, w godzinach  pon. -pt. 8-16., w pokoju nr 15 – Biuro Rady Gminy.

Przykładowy wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny jest od dnia 2 czerwca 2023 roku, w Urzędzie Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin.

 

Przewodniczący Rady Gminy Leoncin

Arkadiusz Kiełbasiński

Raport o stanie gminy

Zgłoszenie do debaty

Dodaj komentarz