8 lipca 2022

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022r. wszedł w życie przepis art.8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022r.o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw( Dz.U.poz.1383),umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.
Wnioski – które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022r.czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy- należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022r.)
Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022r.

 https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/downolad.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022r. nie będą rozpatrywane.

Dodaj komentarz