14 czerwca 2021

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 16 czerwca 2021 r. godz. 11.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- XXXVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Raport o stanie gminy.
4. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
5. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
6. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020 rok.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021rok.
8. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
9. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz