22 listopada 2021

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 23 listopada 2021 r. godz. 10.00 w Klubie Senior+ obok GOK-u w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- XLIV zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022rok.
6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Leoncin.
9. Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „ Klub Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 oraz Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2021-2025.
10. Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej
11. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Leoncin
12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz