23 grudnia 2020

Wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2020 r. godz. 900 w Hali Sportowej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- XXXI zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
4. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2019
5. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020rok
6. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
7. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok.
8. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
9. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin
10. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
11. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz