20 lipca 2022

Wspólne posiedzenie Komisji stałych

Zapraszam do wzięcia udziału we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych Rady Gminy w dniu 27 lipca 2022 r. godz. 9.00 w GOK-u z następującym porządkiem obrad:

I. Opiniowanie materiałów pod obrady (projekty uchwał)- LVIII zwyczajnej sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie posiedzenia komisji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku .
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2022 rok
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2022-2029.
5. Uchwała w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Górkach oraz uchwalenia Statutu.
6. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leoncin na rok szkolny 2022/2023.
7. Uchwała w sprawie skargi na radnego Rady Gminy Leoncin Pana Marka Rzeźnika.
8. Uchwała w sprawie ustalenia opłat za wywóz ścieków beczkowozem asenizacyjnym.
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr L/275/22 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚ i GW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”.
10. Zakończenie posiedzenia.

Dodaj komentarz