16 września 2021

XLII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XLII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 29 września 2021 r. o godz. 900  w Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXVIII -zwyczajnej i XXXIX, XL, XLI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leoncin za I półrocze 2021r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
9. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy osobom objętym wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania za udzielony posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
10. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem „ Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023.
11. Uchwała w sprawie ustalenia odpłatności ponoszonej przez osobę skierowaną do schroniska dla osób bezdomnych albo do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie
13. Uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i określenia wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy.
14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Leoncin nieruchomości w drodze darowizny.
15. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Sprawy organizacyjne i bieżące.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady  Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz