16 listopada 2021

XLIV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XLIV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej (dawny GOK) w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLII-zwyczajnej, XLIII- nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
5. Sprawozdanie z realizacji działań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
6. Odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli – Kontrola kompleksowa – Szkoła Podstawowa w Głusku
7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
8. Opinia Komisji stałych Rady Gminy do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
10. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Leoncin z organizacjami pozarządowym oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022rok.
12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
13. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
14. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Leoncin.
15. Uchwała w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia „ Klub Senior+” realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 oraz Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2021-2025
16. Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłaty adiacenckiej
17. Uchwała w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Leoncin.
18. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
19. Interpelacje i zapytania.
20. Wolne głosy i wnioski.
21. Sprawy organizacyjne i bieżące.
22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz