23 grudnia 2021

XLVII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XLVII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 10.00 w GOK-u.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2021.
5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021rok
6. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2022 rok.
7. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
8. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2022 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin
9. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
10. Uchwała intencyjna w sprawie zamiaru wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Leoncin.
11. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Sprawy organizacyjne i bieżące.
15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz