10 marca 2020

XXII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 25 marca 2020 r. o godz. 9.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXI-zwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.
5. Odczytanie Protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli – Kontrola dot: Szkoła Podstawowa w Górkach
6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
7. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
8. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
9. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
10. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych oraz zasad ich przyznawania
11. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2020 roku
12. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Sprawy organizacyjne i bieżące.
16. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz