8 czerwca 2020

XXIV– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXIV– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 w budynku dawnego Gminnego Ośrodka Kultury w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXI-zwyczajnej, XXII- nadzwyczajnej i XXIII- nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 r.
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Raport o stanie gminy
7.1 Wystąpienie Wójta Gminy Leoncin
7.2 Debata
8. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
9. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
10. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2020 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
12. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 04 maja 2020 r. dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Leoncin za rok 2019.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2019 rok.
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
16. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
17. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławowo Gmina Leoncin
18. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Grochale, gmina Leoncin.
19. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leoncin oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku
20. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie utworzenia Klub Senior+ w Leoncinie.
21. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/109/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
22. Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2020 r. na Uchwałę Nr XXXII/164/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin, której załącznikiem jest „Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Leoncin oraz przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
23. Uchwała w sprawie ustalenia diety dla sołtysów.
24. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
25. Interpelacje i zapytania.
26. Wolne głosy i wnioski.
27. Sprawy organizacyjne i bieżące.
28. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz