7 lipca 2020

XXV –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXV –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 14 lipca 2020 r. godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
5. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ośniki gmina Leoncin.
6. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/118/19 Rady Gminy Leoncin z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie utworzenia Klub Senior+ w Leoncinie.
7. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leoncin.
8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Leoncin w roli partnera do przygotowania i realizacji projektu pn. „Od wizji do realizacji – kompleksowe przygotowani osób z niepełnosprawnościami do wejścia na rynek pracy” w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – konkurs nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20.
9. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/227/17 Rady Gminy Leoncin z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji lokalnej.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz