15 września 2020

XXVII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXVII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godz. 9.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXIV -zwyczajnej i XXV, XXVI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leoncin za I półrocze 2020r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020 rok
8. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowe Grochale, gmina Leoncin
10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w miejscowości Nowa Mała Wieś, gmina Leoncin.
11. Uchwała w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Nowy Wilków, gmina Leoncin.
12. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stanisławów Gmina Leoncin.
13. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowe Grochale w gminie Leoncin.
14. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/173/16 Rady Gminy Leoncin z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior-WIGOR” w Leoncinie.
15. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
16. Interpelacje i zapytania.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Sprawy organizacyjne i bieżące.
19.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz