21 grudnia 2020

XXXI– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXI– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 w Hali Sportowej w Leoncinie.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXVII-zwyczajnej i XXVIII, XXIX,XXX – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
6. Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku 2020.
7. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2020rok
8. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2020-2029.
9. Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2021 rok.
10. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
11. Uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenia nauczycieli pobieranych przez uczelnie oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem w 2021 roku w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leoncin
12. Uchwała w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
13. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
14. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wolne głosy i wnioski.
17. Sprawy organizacyjne i bieżące.
18. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz