9 czerwca 2021

XXXVII –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVII –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 16 czerwca 2021 r. godz. 10.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
5. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2021 roku.
6. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Leoncin.
7. Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego, na realizację projektu pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leoncin” wnioskowanego przez Gminę Leoncin do współfinansowania, w ramach Programu WFOŚi GW „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego”
8. Uchwała w sprawie wydawania czasopisma samorządowego pod tytułem „Biuletyn Informacyjny Gminy Leoncin”.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz