14 maja 2021

XXXVII –nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVII –nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się 17 maja 2021 r. godz. 11.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku dziennego obrad.
3. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
4. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
5. Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Leoncin oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
6. Uchwała w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leoncin na rok szkolny 2021/2022.
7. Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Leoncin w 2021 roku
8. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/194/20 Rady Gminy Leoncin z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie dopłaty dla odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie zawartych umów z Samorządowym Zakładem Budżetowym Leoncin.
9. Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin.
10. Uchwała w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
11. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz