10 czerwca 2021

XXXVIII– zwyczajna sesja Rady Gminy Leoncin

Uprzejmie zapraszam do udziału w XXXVIII– zwyczajnej sesji Rady Gminy Leoncin, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 w Sali Świetlicy Wiejskiej w Leoncinie. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XXXV-zwyczajnej, XXXVI- nadzwyczajnej i XXXVII- nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 r.
6. Opinia Komisji stałych do uchwał przedkładanych do uchwalenia.
7. Raport o stanie gminy
7.1 Wystąpienie Wójta Gminy Leoncin
7.2 Debata
8. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Leoncin wotum zaufania.
9. Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
10. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2021 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Leoncin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok.
11. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.
12. Przedstawienie Opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy z dnia 06 maja 2021 r. dotyczącą absolutorium dla Wójta Gminy Leoncin za rok 2020.
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
14. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2020 rok.
15. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Leoncin na 2021 rok.
16. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leoncin na lata 2021-2029.
17. Informacja Radnej Powiatu o działaniach podejmowanych przez Radę Powiatu.
18. Interpelacje i zapytania.
19. Wolne głosy i wnioski.
20. Sprawy organizacyjne i bieżące.
21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Kiełbasiński

Dodaj komentarz